Logo Infra20

Werkgebieden

Infratechniek

Infratechniek omvat de totale omvang van een project in de buitenlucht, zowel bovengronds als ondergronds. Van wegen tot riolering en van beplanting tot kabels en leidingen. Bij het ontwerpen van de openbare ruimte werken we in een ‘trechter-vorm’. Eerst zijn de grote lijnen van belang en in een later ontwerpstadium, worden ook de details belangrijk. Zo werken we van grof naar fijn.

Klik hier voor meer info over wat Infra20 voor u kan betekenen.

Beheer en onderhoud

De openbare ruimte bestaat uit gebieden met verschillende kwaliteitsniveaus. Het is belangrijk om deze op een zo kostenefficiënt mogelijke manier te beheren. Met de juiste onderhoudsmaatregelen kunnen hogere investeringskosten op termijn worden uitgesteld of zelfs aanzienlijk worden verkleind. Met de juiste maatregelen kan de levensduur van een weg of ander object aanzienlijk worden verlengd. Door het werk op een slimme manier aan te besteden kunnen financiële mee- en tegenvallers worden omgezet in kansen. Infra20 heeft ervaring met het opstellen van beheerkaarten en onderhoudsbestekken, zowel traditioneel RAW als raamovereenkomsten en het aanbesteden van deze werken. Het is mogelijk om te gunnen op laagste prijs, maar ook op basis van prijs-kwaliteitverhouding. Hierbij wordt in overleg met de opdrachtgever gezocht naar de ideale prijs-kwaliteitverhouding.

Klik hier voor meer informatie over wat Infra20 voor u kan betekenen.

Woningbouwplannen

Een in- of uitbreiding van een dorp of stad geeft de kans om het gebied in te richten naar de moderne wensen van de samenleving. Dit geldt zowel voor de inrichting van de openbare ruimte als voor beheer en onderhoud, milieu, veiligheid en wetgeving. Een woningbouwplan begint met een pakket van eisen en een grove schets. Dit wordt vaak opgesteld door de opdrachtgever of in overleg met de opdrachtgever door een stedenbouwkundige. Nadat het schetsontwerp is vastgesteld kan het technisch worden uitgewerkt. Hierbij hoort onder andere het opstellen van een plan voor de waterhuishouding, het ontwerp van het riool, wegen en groen, eventuele vergunningen voor de uitvoering en diverse andere aspecten. Met een slimme fasering kan het mogelijk zijn om gedeeltes eerder woonrijp te maken, ook al zijn niet alle woningen gebouwd. Infra20 kan het volledige traject vanaf de eerste schets tot en met de uitvoering begeleiden.

Klik hier voor meer informatie over wat Infra20 voor u kan betekenen.

Bedrijventerreinen

Of het nu gaat om een reconstructie of de realisatie van een bedrijventerrein: het biedt kansen om de openbare ruimte duurzaam in te richten. Bij nieuwe bedrijventerreinen zijn aspecten zoals de bereikbaarheid, indeling van de kavels, nutsvoorzieningen en de waterhuishouding van belang. Bij een reconstructie is de bestaande verkaveling maatgevend. Hier zijn op andere aspecten verbeteringen te behalen, zoals op het gebied van waterhuishouding, beheer en onderhoud, verkeersveiligheid en milieu. Infra20 heeft ervaring met de volledige voorbereiding tot en met de uitvoeringsbegeleiding, zowel voor het aanleggen van nieuwe industrieterreinen als de reconstructie van bestaande terreinen.

Klik hier voor meer informatie over wat Infra20 voor u kan betekenen.

Riooltechniek

De overheid en bewoners willen de leefomgeving verduurzamen. Dat geldt ook voor de waterhuishouding. Zo worden in nieuwbouwplannen diverse maatregelen genomen om het regenwater in het plan te hergebruiken, infiltreren of vertraagd af te voeren. Dit is beter voor het milieu en kan leiden tot lagere investerings- en onderhoudskosten. Infra20 heeft ervaring met het opstellen van de diverse waterhuishoudingsplannen. Hierbij horen onder andere bergingsberekeningen, statische rioolberekeningen, het opstellen en (financieel) doorrekenen van diverse technische opties en het aanvragen van vergunningen bij gemeentes en waterschappen.

Klik hier voor meer informatie over wat Infra20 voor u kan betekenen.

Verkeerskunde

Op het gebied van verkeerskunde zijn de laatste jaren veel verbeteringen doorgevoerd. Landelijk beleid en richtlijnen hebben gezorgd voor een uniform beeld. Denk bijvoorbeeld aan de voorrangssituaties op rotondes en het verkleinen van kruisingen. Ondanks de verbeteringen van de laatste jaren zijn er nog diverse situaties die verbeterd kunnen worden. Bijvoorbeeld het uniformeren van markeringen of het aanleggen van rotondes op wegen waarvan de verkeersintensiteiten zijn gegroeid. Infra20 heeft ervaring met het ontwerpen en laten uitvoeren van diverse kruisingen met verkeersregelinstallaties, rotondes en traditionele kruispunten.

Klik hier voor meer informatie over wat Infra20 voor u kan betekenen.

Klimaatadaptatie

In de afgelopen jaren is de klimaatverandering steeds zichtbaarder geworden. Er komen meer extremen in temperatuur en neerslag voor, wat resulteert in hittestress en wateroverlast. Dat vraagt om een andere kijk op de openbare ruimte. Het uitgangspunt hierbij is om meer groen aan te brengen en minder verharding. Dit heeft diverse voordelen. Een paar hiervan zijn: minder hittestress, minder wateroverlast, tegengaan van verdroging, grotere biodiversiteit, afvangen van fijnstof, verminderen van CO2 en het vergroten van de leefbaarheid. Infra20 heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het klimaatadaptief ontwerpen.

Klik hier voor meer informatie over wat Infra20 voor u kan betekenen.